Thu June 29, 2017   |   پنج شنبه ۸ تیر ۱۳۹۶  
   
 
 
  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  اخبار و رویدادها  |  پیام ها و اطلاعیه ها  |  مناقصات و مزایدات  |  مقالات و نوشته ها  |  گالری تصاویر
وحيد علــي ضمير
مديرعامل ســازمان زيباســازي شهرداري همدان
     طرح ها و پروژه ها
طرح و اجرای ساماندهی سیما و منظر میدان امام(ره)
ساماندهی جداره های محوطه توریستی گنج نامه
نورپردازي درختان بلوار خواجه رشيد
تهيه طرح جامع زيباسازي شهر همدان بعنوان سند راهبردي فعاليتهاي سازمان جهت پرهيز از كارهاي مقطعي و سليقه اي با كسب نظر از مراجع ذيصلاح
بیشتر ...
     معرفی سازمان زیباسازی شهرداری همدان
تاریخچه سازمان زیباسازی
سازمان زيباسازي شهرداري همدان با تصويب اساسنامه خود در تاريخ 13/11/87 توسط وزارت كشور با تغيير نام از سازمان رفاهي و تفريحي به زيباسازي شروع به فعاليت نمود و موضوع فعاليت آن براين اساس تشريح گرديده است.
زيباسازي و بهسازي فضاهاي شهري در جهت بالابردن نشاط و شادابي و بهداشت رواني شهروندان در راستاي ايجاد شهر سالم و همچنين بهره وري با بالا بردن بهره وري تأسيسات و تجهيزات عمومي شهر و ايجاد زمينه هاي استفاده مطلوب و بهينه از تأسيسات مذكور نظير پاركها – ميادين – باغ هاي عمومي – باغ كودكان – پاركينگ ها – مستحدثات و نظاير آن به منظور افزايش رفاه عمومي.

اهداف سازمان زیباسازی
الف ) تهيه طرح جامع زيباسازي
ب ) ايجاد چشم انداز مطلوب از طريق زيبا سازی به طريق زير :
1- زيباسازی محيط پارکها وباغ های عمومی مانند رنگ آميزی ،تز ئين ،گل آرايی
2- ساماندهی وطراحی معابر در پارکها وباغها ی عمومی
3- آرايش ورنگ آميز ی وپيرايش جداول در معابر و پارکهای عمومی
4- طراحی وساخت تند يس ها و ياد مانهادر ميادين وپارکها
5- طراحی وجانمايی و احداث نمازخانه در پارکها ،ميادين و باغهای عمومی کمر بندهای شهری
6- طراحی وساخت وساز ونصب و بهسازی و باسازی و نوسازی ايستگاههای اتوبوس جهت رفاه مسافرين و شهروندان
7- طراحی واحداث سرويس های عمومی وبهداشتی در پارکها ،معابر ،ميادين ونگهداری و تجهيز آنهابه بهترين وجه
8- طراحی وساماندهی ميادين عمومی ،پارکها ،معابر،بلوارها از طريق اصلاح دسترسی ها برای معلولين تکميل واصلاح مبلمان شهری ،بهبود روشنايی،تهيه وسايل رفاهی نظير رآبخوريها ،زباله دانها ،ميزهای پذيرايی ،تجهيز سکوهای استراحت ،...
9- نظارت برطراحی واجرای روشنايی وساماندهی آن در ميادين ،پارکها و معابر عمومی
10- طراحی واجرای فواره های آب نماها ،نور پردازی آنها و نظارت بر نور پردازی اماکن عمومی
11- طراحی وساخت مبلمان شهری
12- طراحی ،جانمايی و ساخت کيوسکهای و پانلهای متحرک و قابل نصب موقت درمعابر،ميادين، پارکها و واگذاری آنان صرفاً د ر قالب اجاره محدود به زمان و يا محدود به مناسبت های مشخص
13- تهيه دستورالعمل جهت طاق نصرت وچراغانی ورنگ آميزی در سطح شهر توسط بخش عمومی وخصوصی ونظارت براجرای کامل آن
14- تهيه دستور العمل ونظارت در طراحی واجراي نقاشی ورنگ آميزی ،الصاق آگهی برديوارها
15- تهيه دستور العمل و سياست گذاری مناسب در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و عموم مردم در جهت زيبا سازی شهر با تدوين وانتشار دستور العمل ها وپيشنهادها
16- تشويق بخش خصوصی برای راه اندازی مو سسات شتسشو ورنگ آميزی نمای ساختمان های مشرف به معابر و کمک به تشکيل آنها
17- تدوين مقرارت مربوط به پاکسازی وشتستشو نماها و شيشه های ساختمان ها و تاسيسات و ابنيه های شهری و نظارت بر اجرای آن پس از تصويب در شورای شهر
18- اجراي مقررات و آدين نامه نصب و بهره برداري از تابلوهاي سردرب اماکن تجاري ، اداري آموزشي و غير مسکوني
ج) ايجاد نظم و هماهنگی در نحوه واجرای تبليغات وتابلوهای شهری بطريق زير :
1- تهيه واجرای مقررات مربوط به نوشتن مطالب ويا الصاق هر نوع نوشته وآگهی وتابلو بر روی ديوارهای شهر با رعايت مقررات مربوط و موضوع انتشار آن برای اطلاع عمومی ونظارت بر اجرای آن پس از اخذ مصوبه
2- ساماندهی تابلوهای خدماتی اعم از پزشکی ،نجاری و،...
3- طراحی وتهيه علائم و تابلوهایو پانلهای راهنمای مورد نياز شهر
4- طراحی وتهيه و نصب تابلوهای تبليغاتی
د ) تدوين آئيين نامه نامگذاري معابر – ميادين و خيابانها و ...
ه ) ايجاد مراكزي به منظور پر كردن اوقات فراغت شهروندان

وظایف سازمان زیباسازی
1-ايجاد مراکز و محل هايي به منظور پر کردن اوقات فراغت گروههاي سني مختلف در پارکها و ميادين و اماکن عمومي متعلق به شهرداريها و استفاده بهينه از آنها
2- طراحي و ساخت تنديس ها و يادمانها در ميادين و پارکها جهت تعظيم ارزشها و شعائر مذهبي، فرهنگي و ملي همچنين در جهت تقريب حس زيبايي شناسي در شهروندان
3- طراحي و ساخت و نصب و بهسازي و نوسازي ايستگاههاي اتوبوس جهت رفاه شهروندان ضمن اهتمام کافي در زيبايي و هماهنگي آنها با محيط
4- طراحي و ساماندهي ميادين عمومي، پارکها و معابر و بلوارها از طريق اصلاح دسترسي براي معلولين.
5- تکميل و اصلاح مبلمان شهري، بهبود روشنايي تهيه وسايل رفاهي نظير آبخوريها ، زباله دان، ميزهاي پذيرايي محلهاي خوراکپزي، تجهيز سکوهاي استراحت و ...
6- طراحي و اجراي فواره ها، آبنماها ، نورپردازي آن و نظارت بر نورپردازي امکان عمومي شهر درجهت زيباسازي فضاها
7- طراحي و ساخت مبلمان شهر
8- طراحي و جانمايي و ساخت کيوسک ها و پانلهاي متحرک و قابل نصب موقت در معابر و ميادين و پارکها و واگذاري آنها در قالب اجاره محدود به زمان و يا محدود و به مناسبتهاي مشخص نظير برگزاري هفته ها مختلف
9- تهيه دستورالعمل جهت طاق نصرت و چراغاني و رنگ آميزي در سطح شهر توسط بخش عمومي و خصوصي و نظارت بر اجراي کامل آن
10- تهيه دستور العمل و نظارت درطراحي و اجراء نقاشي و رنگ آميزي الحاق آگهي بر در و ديوار شهر
11- تهيه دستور العمل و سياستگذاري مناسب درجهت مشارکت بخش خصوصي و عمومي مردم در جهت زيباسازي شهر با تدوين وانتشار دستورالعمل ها و پيشنهادها
12- تشويق بخش خصوصي براي راه اندازي موسسات شستشو و رنگ آميزي نماي ساختمانهاي مشرف به معابر و کمک به تشکيل آنها
13- تدوين مقررات مربوط به پاکسازي و شستشو نماها و شيشه هاي ساختمانها و تاسيسات و ابنيه هاي شهري و نظارت بر اجراي آن پس از تصويب در شوراي شهر
14- ايجاد نظم و هماهنگي در نحوه اجراي تبليغات و تابلوهاي شهري، تهيه و اجراي مقررات مربوط به نوشتن و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات مربوط و موضوع انتشارات آن براي اطلاع عمومي و نظارت بر اجراي آن پس از اخذ مصوبه، ساماندهي تابلوهاي خدماتي اعم از پزشکي، تجاري و غيره در سطح شهر ، طراحي و تهيه علائم و تابلوها و پانلهاي راهنمايي مورد نياز در سطح شهر و همچنين نصب و نگهداري و ترميم و تنظيف آنها، طراحي و تهيه تابلوها، پانلها و ماکتهاي تبليغاتي در سطح شهر جهت واگذاري به بخش خصوصي و عمومي و خصوص با رعايت ضوابط و مقررات ذيربط در قالب قرارداد.
15- پلاک کوبي اماکن و منازل و معابر و درختان واقع در سطح شهر
16- اهتمام در توسعه آموزش عمومي براي افزايش درک عمومي از ضوابط و مقررات شهر نشيني و فرهنگ مربوطه از جمله مقررات شهرداري و سازمانهاي خدماتي و امور ترافيکي و نيز نحوه بهره برداري ازوسايل و تجهيزات شهري به منظور ايجاد زمينه مشارکت عمومي از طريق برنامه ريزي و هماهنگي با آموزش و پرورش جهت برگزاري کلاسهاي آموزشي، هماهنگي با صدا و سيما جهت تهيه و اجراي برنامه هاي راديويي و تلويزيوني ، انتشار پوسترها و بولتنهاي راهنمايي کننده و آموزشي ، ايجاد فضاهاي آموزشي و علمي و عملي در پارکها ، تشويق موسسات ذيربط جهت اجراي برنامه ها و مسابقات فرهنگي و هنري و تشکيل در برگزاري نمايشگاهها
17- تعيين ميادين و امکان و تجهيز آنها براي برگزاري روز بازارهاي مختلف ( کتاب و... )
18- تخصيص و تجهيز برخي محلها و بوستانهاي عمومي به تفريحگاههاي ويژه (باغ پرندگان، پارک آموزشي و ... )
19- احداث و اداره و نگهداري کتابخانه ها و ورزشگاههاي مخصوص شهرداري
20- تدوين و آئين نامه نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، کوچه ها و کوي در حوزه شهري و همين طور تغيير نام آنها در راستاي توصيه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديگر مقررات مربوط به آن و اجراي آن پس از اخذ مصوبه(موضوع بند 27 ماده 55 قانون شهرداريها)
21- تهيه نقشه راهنماي کامل و بهنگام شهر که در فواصل به کيلومتر و جاي اماکن با درج نشانه ها به همراه کليد راهنماي استفاده از نقشه مشخص شده باشد و تکثير و در اختيار شهروندان و مسافرين قراردادن آن .
22- احداث و تجهيز و نگهداري و اداره تالار شهر براي برگزاري مراسم عمومي شهر
23- ايجاد نظم و هماهنگي در نحوه واجراي تبليغات وتابلوهاي شهري
24- تهيه واجراي مقررات مربوط به نوشتن مطالب ويا الصاق هر نوع نوشته وآگهي وتابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات مربوط و موضوع انتشار آن براي اطلاع عمومي ونظارت بر اجراي آن پس از اخذ مصوبه
25- ساماندهي تابلوهاي سردرب اماکن تجاري ، اداري ، آموزشي و غير مسکوني
26- طراحي وتهيه علائم و تابلوهايو پانلهاي راهنماي مورد نياز شهر
27- طراحي وتهيه و نصب تابلوهاي تبليغاتي
28- تدوين آئيين نامه نامگذاري معابر، ميادين و خيابانها و ...
29- ايجاد مراكزي به منظور پر كردن اوقات فراغت شهروندان

 
 
 
© 2010 - 2017  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
۴ کاربران آنلاین :
۲۳۵,۰۶۱ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
سازمان زیباسازی شهر تهران
وب سایت شهر و منظر
وب سایت هنرهای تجسمی
انجمن طراحی شهری
منابع طراحی شهری معتبر دنیا
منابع طراحی شهری معتبر دنیا
 
لینک های مرتبط
شهرداری همدان
شورای اسلامی شهر همدان
معاونت خدمات شهری
سازمان پارک ها و فضای سبز
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
طرح ها و پروژه ها
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان